Kjøpsvilkår

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelle særskilte avtalevilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke går mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er CleanCup AS, shop@cleancup.no, 920 254 926 , og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøpe ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller smaksfeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen del innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra tidspunktet som sendes fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen angir fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betales med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt angir bestillingsløsninger, skal selgerne levere til kjøper uten ugyldig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtaler er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. Jeg frister alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Selges et abonnement, eller avtaler regelmessig levering av identiske varer, løper fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørg for næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varene, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å angi varens art, egenskaper og funksjoner, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette skyldes ikke kjøper eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake , kreve oppfyll annet , heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve handel fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve dersom det foreligger en hind som selgeren ikke kan vinne, eller dersom selgeren vil medføre en slik ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren selger. Skulle vanskene falle bort rimelig tid, kan du trenge nødvendig innenlands.

Kjøperen taper sin rett til å krevelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selgeren til å levere innen rimelige tilleggsfrister for kontrakter. Dersom selger ikke leverer innen tilleggsfristen, kan kjøperen ha kjøpet.

Kjøper kan imidlertid kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var nødvendig for inngåelsen av avtalen, må krav om å få gjøre gjeldende innen tid etter å kjøpe penger om rimelig levering.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for litt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindre utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved at de må kjøpes innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest til år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å være vesentlig lenger enn til år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake , velge mellom røting og omlevering , kreve prisavslag , kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgere urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn å avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom de ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom spesielle grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes som mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også kjøpe når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller avtaler de øvrige pliktene eller loven, eller dette ikke skyldes selgerens forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven 9 omstendighetene. hold varen tilbake , kreve aktuelle av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer .

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan ha avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke ha dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger og rimelig tilleggsfrist for kontrakt og kjøper betaler ikke innen denne fristen, kan selger han kjøpe.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve leietaker av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kreves, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste penger med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgere eller produsenter, gir kjøpere rettigheter i tillegg til kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanterer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens opplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis er for at selgeren skal få det utført person avtalen med kjøperen, eller i lovbestemt tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no .

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr .

One size doesn’t fit all.

Everyone has a unique body, and at CleanCup, that’s celebrated.

CleanCups come in three different sizes and two firmness levels, so you can find the perfect match for your body.

We know that variety can spark a few questions: How do I choose the right size? Which firmness is best for me? Don't fret! Dive into our product-finding quiz to get a clearer picture, or keep on reading for more insights.

And if you're still in a pickle, don't hesitate to get in touch. We're here to help you find your perfect match!

How to Choose the Right Menstrual Cup: Size and Firmness

Selecting the right menstrual cup is vital for a comfortable and effective experience. While it may seem like a daunting task at first, taking the time to make an informed decision can make all the difference. So, let's make sure you find your "Cinderella fit."

A Quick Start with CleanCup Medium Fast

If you're inclined to learn by doing, you may start with our CleanCup Medium Firm. It's a good starting point for those who want to experiment right away.

Let's do it! Shop CleanCup

Key Factors for Size Selection

 1. Menstrual Flow Volume: Knowing how much you bleed is crucial for optimal performance.
 2. Cervical Height: The location of your cervix can affect the fit and comfort of the cup.

What's the Deal with the Cervix?

Your cervix acts as a gateway between your vagina and uterus. Knowing its position is essential as it determines how far the cup can be inserted. A low cervix may require a shorter cup, while a high cervix could accommodate a longer one.

How to Determine Cervical Height:

 • Insert a clean finger into your vagina to locate your cervix. It feels somewhat like the tip of your nose.
 • Take note that cervical position can vary throughout your menstrual cycle.
 • You can mark your finger to measure how far you had to reach, then measure it for more precise sizing.

If you're unsure about your cervix height, your flow volume becomes the primary guide for choosing your cup size.

Assessing Your Flow

An average person loses about 30-40 ml of blood during their cycle. CleanCup is designed to hold more than this average amount, so the likelihood of overflowing is minimal, especially if emptied every 12 hours.

Considerations for Heavy Flow

For those with a heavier flow, selecting the largest cup that fits comfortably based on your cervical height is advisable.

Special Considerations for Low Cervix

If your cervix is lower than average, a shorter cup design is available. This option is irrespective of your flow level, although you may need to empty the cup more frequently.

 • Firm Cups Are Suitable For:

  • Menstrual cup newcomers
  • Active individuals
  • Those who've experienced cup slippage in the past
  • Post-childbirth usage

  Pro-tip: Firm cups unfold more easily upon insertion but might be a bit harder to fold.

 • Soft Cups Are Ideal For:

  • Those with more patience for insertion
  • Individuals who've found firmer cups uncomfortable

  Note: Soft cups may require a bit of manual adjustment to open fully, but it's a small effort to ensure a leak-free experience.

  Pro-tip: It can help firm up the cup for insertion to rinse it with cold water.

And there you have it—a comprehensive guide to finding the CleanCup that's just right for you. Armed with this information, you're well on your way to a more comfortable and eco-friendly menstrual experience. 🍃